اعلام اطلاعات مالیاتی جدید توسط دستگاه کارتخوان اصناف و مشاغل


مدیرکل دیوان محاسبات مالیاتی گفت: تمامی مبالغ واریز شده نزد خوانندگان کارت های صنفی ملاک عمل سازمان در خصوص مسائل مالیاتی در محاسبه مالیات …

آلدام مالدیوآلدام مالدیو

مدیرکل حسابرسی مالیاتی گفت: تمامی مبالغ واریز شده نزد کارتخوان های صنفی ملاک عمل سازمان مالیاتی در محاسبه مالیات مقطوع است. البته در صورت واریز وجه به حساب مرتبط با دستگاه کارتخوان صنفی در محاسبه مالیات آنها لحاظ نمی شود.

شاهین مستوفی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سازمان مالیاتی بر سود مودیان مالیاتی را ملزم می کند، بنابراین هر چه سود مودیان بیشتر باشد، میزان مالیات دریافتی نیز بیشتر می شود. بر اساس ماده 101 قانون مالیات های مستقیم مشاغل در سال 1400 معادل 36 میلیون تومان معافیت سود تعیین شد و سازمان مالیاتی وقتی سود یک طبقه را محاسبه می کند سود آن طبقه را منهای 36 میلیون تومان کسر می کند و مابقی سود مشمول مالیات خواهد شد.

وی با بیان اینکه نرخ مالیات برای صاحبان مشاغل بر اساس ماده 131 قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود، افزود: بر اساس این ماده حداکثر تا 50 میلیون تن سود مشمول مالیات 15 درصد و برای بیش از 50 تا 100 میلیون تن سود مشمول مالیات تعیین می شود. 20 درصد و مازاد 25 میلیون تنی مشمول نرخ 25 درصدی است. بنابراین مالیات به این صورت محاسبه می شود.

مدیرکل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: نحوه محاسبه سود حاصل از مبلغ تراکنش به نوع فعالیت افراد بستگی دارد، بنابراین اگر تعداد و مبالغ تراکنش‌های کارتخوان‌های هر دو صنف یکسان باشد، مالیات آنها محاسبه می‌شود. همان این یکسان نیست زیرا نسبت سود آنها متفاوت است و اندازه آنها متفاوت است. مالیات آنها نیز متفاوت خواهد بود.

مستوفی در ادامه گفت: اقدام سازمان مالیاتی در خصوص مالیات مشاغل و اصناف مرتبط با بند م تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 است و سازمان موظف به اعمال قانون است. هنگام محاسبه مالیات به صورت یکجا است. البته در صورت واریز وجه به حساب مرتبط با دستگاه کارتخوان صنفی در محاسبه مالیات آنها لحاظ نمی شود.

وی گفت: در این خصوص افرادی که مدعی هستند مبالغ واریزی به کارتخوان آنها درآمد آنها نیست باید مدارکی را برای تایید به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند تا رقم مورد نظر از درآمد آنها کسر شود. نسبت به این رقم ادعای مالیات نکنید برای ارائه اصناف و مشاغل در سال 1399 نیز از اطلاعات ارائه شده توسط دستگاه های کارتخوان برای مقاصد مالیاتی استفاده کردیم، زیرا در قانون بودجه سال 1399 به این شکل برای حمایت از ذی نفعان، شماره های موجود در سامانه سازمان پیش بینی نشده بود. مسائل مالیاتی حساب تجاری آنها محسوب می شود. فهمیدیم که کمتر از گردش مالی کارتخوان آنها بوده است.

مدیرکل حسابرسی مالیاتی افزود: در صورتی که اصناف و مشاغل نیز به این ارقام اعتراض داشته باشند و مستندات خود را مبنی بر اینکه این ارقام به صرفه نیست ارائه کنند، سازمان مالیاتی به این موضوع رسیدگی می کند.

مستوفی با تاکید بر اینکه به دلیل شیوع ویروس کرون در سال 1400 حاشیه سود فعالیت های تجاری را کاهش داده ایم و نرخ مالیات آنها افزایش نیافته است، گفت: مشخص شده که سازمان امور مالیاتی از این محل مالیات مطالبه کرده است. که گاهی اوقات افزایش می یافت.

بر اساس این گزارش، افراد (صاحبان مشاغل) تا تاریخ 1400/1/1401 مهلت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی سال 1400 اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید