تمام پول های واریز شده به حساب شما مشمول مالیات است!!


با توجه به مفاد قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال …

هر پولی به هر نگوی به حسبتان واریز شود، مشمول مالیات است!!هر پولی به هر نگوی به حسبتان واریز شود، مشمول مالیات است!!

با توجه به مفاد قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و نظام مودیان، کلیه وجوه. واریز شده به حساب های بانک های تجاری به هر طریقی اعم از دستگاه های پرداخت الکترونیکی درگاه، دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و غیره، فروش محسوب می شود و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می گیرد.

فارس نوشت: لازم است مودیان به گونه ای عمل کنند که تنها مبالغ ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود.

بدیهی است نظارت بر سایر حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر انجام می‌شود و در صورتی که مبالغ ناشی از فعالیت‌های تجاری (فروش) به این حساب‌ها واریز و به عنوان درآمد در اظهارنامه مالیاتی مودیان اعلام نشود، مشمول می‌شوند. مالیات به عنوان درآمدهای پنهان و جرایم غیرقابل بخشش خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید