مهلت پرداخت خودروهای برنده مزایده تمدید شد


سازمان جمع آوری و فروش اموال اعلام کرد: برگزیدگان در مزایده خودروهای خارجی با ارائه…

مهلت واریز وجه برندگان اوکولیک مزایده ای اندیک شدمهلت واریز وجه برندگان اوکولیک مزایده ای اندیک شد

سازمان جمع آوری و فروش دارایی گفت: برندگان مزایده خودروهای خارجی می توانند با ارائه مدارک مثبته مبنی بر واریز وجه در مهلت تعیین شده، حداکثر ظرف 24 ساعت نسبت به پرداخت اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، در مواردی که مبلغ فروش خودرو و هزینه های سامانه ستاد توسط خریدار ناآگاه به یک حساب واریز شده باشد، با هماهنگی امور مالی سازمان مبالغ به آنها عودت داده می شود تا موارد را می توان به طور جداگانه به حساب های مربوطه ارسال کرد.

شرایط و ضوابط فوق به موجب این اطلاعیه به اطلاع کلیه برندگان مزایده 565 می رسد.
این سازمان در اطلاعیه دیگری اعلام کرده است: در صورت وجود مغایرت در کارت صادره از سوی سازمان (شرح کالای درج شده در مزایده شامل نوع، مدل، سال ساخت، رنگ و تعداد سیلندر) در زمان ثبت نام. خودرو با اطلاعات دفتر فنی و مهندسی راهور راهور از الصاق شماره خودرو امتناع و اقدامات زیر را به سازمان منعکس می کند:

الف) در صورتی که مغایرت به حدی باشد که قیمت واقعی خودرو از ارزش برنده شده در مزایده بیشتر باشد، مابه التفاوت تعیین شده توسط کارشناسان رسمی توسط برنده مزایده وصول و کارت سازمان اصلاح و به راهور ارسال خواهد شد. شماره گذاری . در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت برنده مزایده، وجه سپرده عودت داده می شود و خودرو در مزایده بعدی عرضه می شود.

ب) در صورتی که مغایرت به حدی باشد که قیمت واقعی خودرو کمتر از ارزش برنده شده در مزایده باشد، خودرو به برنده تحویل و کارت سازمان اصلاح جهت شماره گذاری به راهور ارسال خواهد شد. در صورت عدم رضایت برنده مزایده، وجه سپرده عودت داده می شود و خودرو در مزایده بعدی عرضه می شود.
شرایط و ضوابط فوق به موجب این اطلاعیه به اطلاع کلیه برندگان مزایده 565 می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید