نیمی از ظرفیت سدهای کشور خالی است


آمارهای دفتر اطلاعات و داده های آب کشور نشان می دهد که پس از گذشت 283 روز از سال آبی تا 20 تیرماه (سال آبی 1401-1400)، حجم کل آب…

نیمی از ظرفیت سدهای کیشور خالی استنیمی از ظرفیت سدهای کیشور خالی است

آمارهای اداره اطلاعات و داده های آب کشور نشان می دهد که با گذشت 283 روز از سال آبی منتهی به 20 تیرماه (سال آبی 1401-1400)، حجم کل آب مخازن سدهای کشور به حدود 25.07 میلیارد مکعب رسیده است. مترمتر که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 4 درصد کاهش داشته است.

با وجود 25 میلیارد و 70 میلیون متر مکعب ذخیره آب در سدهای کشور، در حال حاضر حدود 50 درصد از ظرفیت مخزن سدها پر و حدود 50 درصد از آن ظرفیت خالی است.

فیروز قاسم زاده مدیرکل اطلاعات و داده های آب کشور در این خصوص گفت: بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می دهد ورودی به مخازن در سال آبی جاری به 27.83 میلیارد مترمکعب رسیده است که نشان می دهد. نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 4 درصد رشد داشته است.

وی افزود: سطح سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای استان خوزستان و سدهای حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود 27، 33، 55.3 و 64 درصد است.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن برنامه ای که برای گذراندن فصل گرمای پیش رو بدون تنش انجام شده است، رعایت الگوی مصرف بهینه برای مردم عزیز بسیار مفید خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید